e mail   info@mechanisatieverzekerd.nl        Inloggen

Milieuschade op uw eigen terrein en op locatie

In Nederland is de kans op milieuschade klein, maar de milieueffecten van een calamiteit of een sanering kunnen groot zijn. Juist bij ongelukken met grote gevolgen is de schade lang niet altijd te verhalen op de veroorzaker. Regering en parlement overwegen daarom de invoering van een wettelijke zekerheidsstelling voor milieuschade.

 

De Milieuschade Verzekering dekt tegen een lage premie de financiële gevolgen van milieuschade. De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de activiteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag. Hoe minder risico, hoe lager de premie.

 

De Milieuschade Verzekering heeft een zeer brede dekking, daaronder vallen:

• saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden
• kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
• onderzoekskosten
• bereddingskosten
• kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:

• noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren
• kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn
• herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
• bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

 

Veel verzekeraars hebben de milieuschadedekking geschrapt uit Brand- en AVB-polissen. Ook uit lopende polissen.

 

In de volgende gevallen kan geen beroep gedaan worden op een Milieuschade Verzekering:

• luchtverontreiniging
• verontreiniging die al aanwezig is
• personenschade
• milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks. Daarvoor sluit u een Tankpolis af.