e mail   info@mechanisatieverzekerd.nl        Inloggen

Gebouwen, inventaris en goederen

 

Gebouwen

Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Een groot aantal mogelijke schadeoorzaken is verzekerd. De opstalverzekering of gebouwenverzekering biedt dekking voor schade aan allerlei soorten vastgoed, zoals bedrijfsgebouwen, winkelpanden, verhuurde woningen.

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd. Vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

 

Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief meeverzekerde bijgebouwen). Is het verzekerde bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan in een bepaalde verhouding vastgesteld. Het verzekerde bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld (en geïndexeerd).

 

Inventaris

Een inventaris is een lijst of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats gemaakt volgens een vaste procedure. Het opmaken van een inventaris heet inventariseren. Zo is de inventaris van een bedrijf een opsomming van gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden aanwezig in dat bedrijf, bij het einde van een boekjaar en voor de afsluiting van de boekhouding. De bedoeling is alle balanselementen genoteerd in de boekhouding te waarderen op hun echte economische waarde.

De investeringen zijn aankopen van machines, materieel, wagenpark voor de uitvoering van de doelstelling van het bedrijf.

 

Goederen

De voorraden kunnen bestaan uit grondstoffen, hulpstoffen, gereedstaande producten die reeds beschikbaar zijn voor verkoop (ook wel handelsgoederen genoemd), of goederen tijdens het productieproces (ook wel goederen in bewerking genoemd).